1942 - 2012

Zeventig jaar 'Doornspijker IJsvereniging'

2012 is een Doornspijker IJsvereniging jubileumjaar, het is dan precies 70 jaar geleden dat de Doornspijker IJsvereniging is opgericht. We willen een overzicht maken, zo mogelijk van alle jaren op en rond de ijsbaan. Een ijsvereniging die al die jaren alleen heeft kunnen doorstaan met behulp van heel veel vrijwilligers. Vrijwilligers die altijd klaar stonden en staan om de ijsbaan in topconditie te brengen en te onderhouden zonder hun inzet was er geen vereniging mogelijk geweest! Heel veel winters kon er geschaatst worden, maar er waren ook vele winters dat er niet geschaatst kon worden omdat er geen kou was en bijna geen inkomsten voor de vereniging waren. Hierdoor kwam de Doornspijker IJsvereniging een aantal keren op de rand van de financiële afgrond te staan! Maar steeds op tijd kon er een oplossing gevonden worden of ging het precies op tijd doorvriezen. Hierdoor was er steeds weer financiële ruimte om onderhoud te doen en/of nieuwe machines aan te schaffen.

Er is een clubarchief met veel oude nota’s en correspondentie uit 1942, maar niet alles kan uit het archief gehaald worden, voor leuke anekdotes en voorvallen zal hopelijk ook een beroep gedaan kunnen worden op oud bestuur en/of leden. Herinneringen, anekdotes zijn voor de historie van de ijsvereniging natuurlijk van onschatbare waarde. Maar ook foto’s uit heden en verleden horen natuurlijk in dit overzicht thuis en willen we heel graag gebruiken om dit historische overzicht kompleet te maken! Weet U een mooi verhaal of zijn er feiten bij U bekend, heeft U een mooie oude of nieuwe foto die niet in dit overzicht mag ontbreken (dan graag wel met jaartal en de naam van degene die staat afgebeeld) dan kunt U dit sturen naar jvzeeburg@hetnet.nl of gewoon even naar Rodelandsweg 6 brengen. Mochten er feitelijke onjuistheden in het overzicht staan dan horen we dat graag en zullen dat aanpassen. We gaan de jaren af te beginnen in oorlogsjaar 1942, het oprichtingsjaar van de ‘Doornspijker IJsvereniging’.

Wat zou de aanleiding zijn geweest om, midden in een wereldoorlog een ijsclub op te richten? Antwoord op deze vraag staat te lezen in de Elburger Courant uit 1992 toen de ijsvereniging 50 jarig jubileum viert L. van de Bosch zegt: In de oorlog was er niks anders te doen, we hadden een lange winter en de weilanden stonden onder water en schaatsen was het enige wat we konden doen. En er waren in die tijd veel liefhebbers!

1942, Wie precies het initiatief heeft genomen om het oprichten in gang te zetten kunnen we niet meer precies terug vinden maar het is duidelijk dat Huisarts D.J. Bruins en A. de Graaf daar bij betrokken zijn geweest. De laatst genoemde was de eerste voorzitter maar ook schoolmeester aan de hervormde school in Doornspijk. De eerste secretaris was A. van der Heijden sigarenwinkelier te Doornspijk en L. Uitham was de eerste Penningmeester. De eerste ledenvergadering vind plaats op 18 maart 1942 in Doornspijk en wordt aangehouden als oprichtingsdatum.

Als voorbeeld werden de statuten van ijsclub “Nooitgedacht” uit Oldebroek overgenomen, hierin staat bv. dat het bestuur uit 9 personen zal bestaan en de contributie f 1,50 per jaar zal zijn, stemgerechtigd is men vanaf 18 jaar enz. enz.. Deze statuten worden opgestuurd naar de gemeente Doornspijk maar de burgemeester stuurt deze terug met het verzoek om de statuten in overeenstemming te brengen met “verordening openbare orde” de gemeente schrijft dat de procureur generaal bij het gerechtshof in Arnhem hierdoor geen beslissing kan nemen. Of de statuten ooit wel zijn aangepast kunnen we niet terug vinden…

Locatie voor de ijsbaan is gevonden aan de Rodelandsweg in Doornspijk, “De Beekhagen” een stuk bosgrond van eigenaar het “Couragefonds”. Er word met het “Couragefonds” een pacht overeengekomen en geldt voor een periode van 25 jaar, daarna word deze stilzwijgend verlengd. Pas 41 jaren later (1983) wordt een nieuwe overeenkomst getekend.

“De Beekhagen” is een stuk loofbos die op dijkjes van 17 rijen sloten is geworteld en aan het eind daarvan kan dan de ijsbaan worden aangelegd, het is een ontzettend modderig en veenachtig stuk grond. Maar alles moet eerst ontgonnen worden, het moet ontzettend veel werk zijn geweest om dit stuk bos vrij te maken van bomen en stobben en ook nog mooi vlak te krijgen. En er moet ook een dijk omheen worden aangelegd zodat het water erin blijft staan en er ’s winters een mooie ijsvloer kon ontstaan. Nauwkeurig is omschreven in het “Bestek” wat het werk inhoud en wat er precies gedaan moet worden, alles moet opgeleverd zijn op 15 september 1942. Het meeste werk zal waarschijnlijk gewoon met de hand zijn gebeurd.

Het bestuur van de ijsvereniging schrijft op donderdag 25juni 1942 in zaal “Uitham” aan de straatweg in doornspijk een openbare aanbesteding uit, het werk groot o,75 ha.(bestek) Er is een prijsopgaaf terug te vinden van E.Muntendam uit Doornspijk zijn adres is E6, hij heeft een begroting gemaakt voor de totaal som van Fl. 732,50 om het terrein geheel volgens plan op te leveren. Het is niet helemaal duidelijk of hij degene is ook daadwerkelijk de opdracht heeft gekregen.

Kennelijk was het hout al gekapt begin 1942, uit een nota van notaris Hoefnagel uit Elburg staat beschreven dat 30 april geld is geïnd voor hout kap, 17 personen hebben kennelijk hout gekocht en gekapt voor de totaal som van Fl 509,- waarvan Fl. 43,- kosten worden berekend door de notaris. De bekostiging van al het werk werd gedaan door renteloze leningen, waarvan nog vele kwitanties uit 1942 nog steeds in het verenigingsarchief zitten, meestal voor Fl. 5,- per stuk. Ook zijn er nog contributiekwitanties van elk voor Fl. 1,50, daarnaast zijn er ook schriften vol namen de allemaal contributie hebben betaald. De totale kostensom om alles klaar te krijgen schijnen zo’n negentienhonderd gulden te zijn geweest. Aan de ijsbaan wordt een stuw in de beek langs de baan aangebracht waardoor opkomend water de baan op kan stromen en de ijsbaan onderwater kon worden gezet.

In de winter van 42/43 kon de baan worden geopend en om de ijsbaan te verlichten gebruikte men de eerste jaren sfeervolle petroleumlampen waarvan er zo’n 20 langs de baan werden opgehangen.

1943, Op 11 mei werd aansluiting bij de `Nederlandse Schaatsrijdersbond` aangevraagd en uit enkele exemplaren van het blad “De IJsbode” van de bond uit 1943 valt niet op te maken of de aansluiting er ook daadwerkelijk is gekomen.

1944, De ledenvergadering van 1943 wordt heel goed bezocht maar liefs 51 leden zijn aanwezig. Uit een nota uit 1944 is duidelijk dat A. Kroneman, op 18 december 1943 en 5, 10 en 14 januari 1944 zo’n 18 uur aan de ijsbaan heeft gewerkt en daarvoor 9 gulden heeft ontvangen. Hij heeft dit in november dat jaar nog een keer gedaan en kreeg daar volgens de nota nog een keer 10 gulden voor ontvangen. De bodem van de ijsbaan is zeer drassig en zacht waardoor het opgebrachte water steeds heel langzaam weg zakt en dus ook de ev. ijsvloer mee zuigt. Men heeft dit probleem door de jaren heen proberen op te lossen door klei te storten en dergelijke maar een definitieve oplossing is tot heden niet gevonden.

1945,

1946,

1947, IJsbaan open.

1948, IJsbaan open.

1949, Bij de firma ‘Stork’word in 1949 een grote elektrische waterpomp gekocht, deze werd afgeleverd bij bestuurslid J.Visch aan de lageweg77 in Doornspijk. Leuk detail is dat deze pomp tot op heden ten dage nog in gebruik is en pas geleden nog geheel is gereviseerd en weer voor vele jaren kan waterpompen. De pomp is nu bij schrijven, dus al 63 jaar in dienst. Er moet nu elektriciteit worden aangelegd bij de ijsbaan en door de elektriciteit konden de petroleumlampen weg. De ijsbaan kon in het vervolg verlicht worden met ‘peertjes’ wat natuurlijk wel een hele vooruitgang was.

1950,

1951,

1952,

1953, De leden vergadering van 11 november kan niet doorgaan omdat er geen leden aanwezig zijn. Men besluit om de oude lichtpalen te vervangen, nieuwe palen kosten f 40,- maar gelukkig brengen de oude nog f 14,- op.

1954, IJsbaan open.

1955, Gebr. Hoogers uit Doornspijk krijgen opdracht een hokje te bouwen van 3 bij 3 meter en die te plaatsen bij de ingang. Ook komt er een apart ‘Koek en Sopie’ hokje deze word vergehuurd aan H.vd Bosch voor de periode van 6 jaar. De huur bedraagt f 2,- per dag voor de eerste 14 schaatsdagen daarna f 1,- per schaatsdag(en).

1956, Er zijn goede banden met muziekvereniging “Juliana” want 1956 worden vele obligatie’s ter waarde van Fl. 10,- per stuk aan de Doornspijker IJvereniging uitgeleend.

1956, IJsbaan open.

1957,

1958,

1959,

1960,

1961, Voorzitter A. de Graaf is tegenstander van een muziekinstallatie op de ijsbaan, hij weet dit tot 1961 tegen te houden. De andere bestuursleden hebben minder bezwaren en stemmen voor een muziek op de ijsbaan. Op voorwaarde dat er alleen “gepaste muziek gedraaid zal worden” gaat hij alsnog akkoord! Voor F 25,- per schaatsdag word een installatie gehuurd maar later zal een eigen installatie worden aangeschaft.

1962,

1963, Is een schaatswinter en word tot nu toe beschouwd als de strengste winter uit mensen heugenis. In deze gruwelwinter wordt in samenwerking met andere ijsclubs de eerste Veluwemeer tocht georganiseerd

1964,

1965,

1966, In januari word de eerste sneeuwschuiver aangeschaft waardoor de baan sneller en beter sneeuwvrij te maken is, kosten f 1975,- .

1967,

1968, 3 dagen open.

1969,

1970, 2 dagen open.

1971, 4 dagen open.

1972, 4 dagen open.

1973, 1 dag open.

1974,

1975,

1976, 8 dagen open .

1977,

1978, 13 dagen open.

1979, 16 dagen open. is een schaatswinter. Op initiatief van bestuurleden Tom Hartholt en Eibert Rens wordt, wat in 1942 schijnbaar niet kon worden doorgezet, dan alsnog voor elkaar gemaakt. De statuten worden officieel vastgesteld op de ledenvergadering goedgekeurd waardoor de vereniging kan worden ingeschreven bij de kamer van koophandel.

1980, 8 dagen open. Het clubgebouwtje word gemoderniseerd en voorzien van telefoon en toiletten.

1981, 6 dagen open.

1982, 9 dagen open.

1983, 2 dagen open.

1984,

1985, 22 dagen open.

1986, 19 dagen open.

1987, 13 dagen open

1988, Het bestuur besluit om een puls te laten aanbrengen van zo’n 40 meter diep hierdoor is er altijd voldoende water voorhanden om met behulp van een pomp de ijsbaan onder water te zetten. Men is hierdoor minder afhankelijk van het waterpeil in de beek.

1989,

1990,

1991, 6 dagen open

1992, is het jaar dat de ijvereniging 50 jaar bestaat en dat gaat niet ongemerkt voorbij en dat moet gevierd worden vind het bestuur. Het leek het bestuur leuk om verhalen van vroeger te doen herleven door enkele senioren bij elkaar te zetten en hen te laten vertellen over 50 jaar ijsvereniging. De vijf zijn niet de minsten: Dokter D. Bruins, D. Hogers, L. van de Bosch, Meester E.W. Kamphorst en J. den besten worden uitgenodigd.

1993, 6 dagen open.

1994, De verlichting werd grondig aangepakt en verbeterd tot dan toe werd met Peertjes en schijnwerpers de baan verlicht, Daarvoor in de plaats komen er 3 grote lichtmasten te staan die elk 2 lampen van 5000w dragen en de ijsbaan in zijn geheel kunnen verlichten. Deze masten moeten elk op een betonnen voet komen te staan en gezien de moerassige bodem was dit een gigantische opgave. Het overeind zetten van de masten was door de drassige bodem bijna niet te doen, maar met behulp van een oude bouwlift en met doorzettingsvermogen van veel vrijwilligers werd deze klus geklaard! De ijsbaan was in het vervolg helemaal helder verlicht wat de veiligheid van de ijsbaan ten goede kwam. In de Elburger Courant staat te lezen dat voorzitter Helmig Nagelhout koning winter nu met veel vertrouwen tegemoet ziet, de totale kosten belopen zo´n 13.000 gulden een flink investering.

1995,

1996, 16 dagen open. Het heeft flink doorgevroren en er kan een Veluwe meer marathon worden georganiseerd, in een Elburger Courant staat een verslag met Dries van Wijhe helaas komt hij in de einduitslag niet voor. Winnaar is Erik Hulsbos, 2e René Ruitenberg, 3e Arnold Stam, 4e Ruud Borst en 5e Henri Ruitenberg. De ijsbaan kan weer open en ook door een toertocht op het veluwemeer komt er weer geld in het laadje. Nu kan de ijsvereniging een nieuwe veeg, schaaf en maaimachine worden aangeschaft een flinke investering van maar liefs Fl 20.000 gulden

1997, 15 dagen open. Na maar liefs 30 jaar voorzitter te zijn geweest, is Helmig Nagelhout niet langer herkiesbaar en houdt het voor gezien, zijn opvolger wordt Sjaak Rens.

1998,

1999,

2000, 4 dagen open.

2001, 4 dagen open.

2002, 7 dagen open.

2003, 2 dagen open.

2004,

2005,

2006,

2007, 2 dagen open.

2008, 1 dag open.

2009, 9 dagen open.

2010, 9 dagen open.

2011, 13 dagen open.

2012, 12 dagen open
Mede met behulp van een flinke donatie van met name de “Rabobank” die voor meer dan de helft van de aankoopprijs voor haar rekening nam, een zeer scherpe aankoopprijs bij “Westerink Tuinmachine’s”, en een bedrag uit de eigen kas, kan een prachtige nieuwe veegmachine worden aangeschaft! Hiermee kunnen we de ‘ijsvloer’ nog beter en sneller mee onderhouden en schoonvegen.
Veluwemeer toertocht georganiseerd en een wedstrijd Marathonschaatsen op natuurijs.
In het najaar gestart met het slopen van het club gebouw en de start van het nieuwe gebouw.

2013, ?? dagen open
25 januari met de samenwerkende ijsverenigingen het Nederlands kampionschap marathonschaatsen op natuurijs georganiseerd op het Veluwemeer. De dag erna was het ook nog mogelijk om een toertocht te organiseren. Dit werd het Rondje Elburg.

2014,

2015,

2016,

2017, 3 dagen open, het was echter niet mogelijk om de gehele baan beschikbaar te stellen.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙